Eter

Eter (dietyleter) används främst som lösningsmedel inom industri och laboratorieverksamhet men förekommer även för olika ändamål i hem- och fritidsmiljö. Dietyleter, i dagligt tal eter, är en mycket brandfarlig vätska som med luft bildar peroxider, som kan vara explosiva. Eter är därför förknippad med speciella risker vid hantering.

Risker vid hantering av eter

Eter säljs normalt i datummärkt försluten mörk glasflaska eller i metallförpackning. I en oöppnad förpackning, som förvarats under längre tid, eller om eter förvaras i kärl, som inte är original-förpackning från tillverkaren, måste man räkna med att det alltid finns peroxider i större eller mindre grad.   Ju mer peroxider, desto större är risken för explosion. I extrema fall, till exempel om ingen eller mycket lite vätska finns kvar i förpackningen och återstoden är grumlig, om den innehåller kristaller, beläggning eller om vätskan är missfärgad, bör man betrakta förpackningen som mycket explosionsfarlig. 

Förvaringen av eter

Hur lång tid det tar innan en farlig mängd peroxider bildas varierar med hur etern förvarats. Eter ska alltid förvaras mörkt och svalt, eftersom ljus påskyndar peroxidbildningen. Kemiska reaktioner går också snabbare ju varmare det är.   I allmänhet tillsätts ett ämne (inhibitor) som förhindrar peroxidbildning. Vid olämplig eller längre tids förvaring försvinner inhibitorn och peroxider kan börja bildas.

Eter bör om möjligt undvikas i hemmen och ska aldrig förvaras i större mängder eller under längre tid. Eter kan i oöppnad förpackning förvaras mörkt och svalt fram till förpackningens utgångsdatum utan risk för farlig peroxidbildning. Förvaring i kylskåp är däremot direkt olämpligt på grund av risken för explosion om eter läcker ut. Om förpackningen öppnats så att luft kommit in eller om förvaringen varit olämplig kan hållbarheten förkortas.

Användningsområden

Eter används bland annat som bränsletillsats och lösningsmedel. Det användes tidigare som narkosmedel inom sjukvården. Inom industri och på laboratorier används eter i första hand som lösningsmedel och där finns i regel anvisningar för hur eter ska hanteras för att undvika peroxidbildning.   Eter kan finnas hos privatpersoner som bränsletillsats för exempelvis modellflygplan. Det har tidigare också använts för att söva smådjur inom lantbruket och som starthjälp för vissa typer av motorer.

Om du vill göra dig av med gammal eter

Du ska inte själv ta hand om eterförpackningen utan kontakta miljö och hälsovårdsförvaltningen i din kommun i följande situationer:

 • När innehållet avdunstat och det inte finns någon vätska kvar, utan enbart utfällning eller kristaller

 • När vätskan är grumlig (dimmig) eller missfärgad och/eller det finns utfällning eller kristaller på botten

 • När du inte kan se genom förpackningen och du vet att den förvarats olämpligt (varmt) eller länge (mer än ett år) eller

 • När du inte vet hur gammal förpackningen är eller hur den förvarats.

Om du inte misstänker peroxidbildning och vill göra dig av med eterförpackningen:

 • Flytta förpackningen, utan att ta i kapsyl eller annan förslutning och utan att skaka den.

 • Ta den till kommunens inlämningsställe för farligt avfall och lämna på anvisad plats.

Observera att:

 • Även med kraftig peroxidbildning är inte eterförpackningen farlig om den inte rubbas ur sitt läge.

 • Eter är miljöfarlig och får inte hällas i avlopp eller på mark.

 • Eftersom eter, även utan peroxider, är extremt brandfarlig ska man alltid handskas försiktigt med den.

Företagare och institutioner hänvisas till att kontakta det företag för avfallshantering som de normalt anlitar för att få vidare råd. Rekommendation vid hantering av misstänkt explosionsfarlig eter:

 • Bär skyddskläder (handskar, skydd för bål, armar och ansikte) som står emot brand, värme och glassplitter.

 • Lyft flaskan utan att skaka – peroxiderna är känsliga för stötar, skakning, friktion, värme, ljus och gnistor.

 • Lyft inte i kapsylen.

 • Placera flaskan utomhus på långt avstånd från brännbara föremål. Eter är mycket flyktigt och ångorna sprids snabbt längs marken.

 • Utrym vid risk för explosion : Riskavståndet är 50 meter vid mindre mängd än en liter eter, annars är riskavståndet 100 m.

 • De större avfallshanteringsföretagen har kunskap och resurser att hantera och destruera eter (förbränning på lämpligt sätt). 

Eterförpackningar med misstänkt peroxidbildning ska inte röras förrän det har uteslutits att det finns risk att flytta dem. Om det behövs ska utrymmet där de förvaras låsas så att inte obehöriga kommer åt att rubba förpackningarna.