Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. Genom en tidig upptäckt av brand, finns goda förutsättningar för att människor ska hinna utrymma lokalen och för att vidta åtgärder för att kunna begränsa branden. Det automatiska brandlarmet utgör därför en viktig del i en byggnads brandskydd.

Ansvar för anläggningen

Ägaren och/eller nyttjanderättshavaren har ansvaret för brandskyddet i en byggnad samt för den verksamhet som bedrivs där. Ansvaret omfattar även den automatiska brandlarmsanläggningen. Det innebär ansvar för anläggningens status och underhåll, men även ansvar för de larm som anläggningen genererar.

Låg tillförlitlighet

Dessvärre har tillförlitligheten från de automatiska brandlarmen genom åren generellt sett varit låg. Drygt 93 procent av de automatlarm som Gästrike Räddningstjänsts rycker ut på beror på annat än brand. Med anledning av det stadigt ökade antalet onödiga utryckningar, har Gästrike Räddningstjänst från och med årsskiftet 2008, påbörjat arbetet med att försöka minska antalet onödiga larm.

Majoriteten av de automatiska brandlarmen inträffar vardagar mellan klockan 7 och 17 och beror ofta på rök från matlagning eller att hantverkare orsakat damm eller rök vid arbeten i lokalerna. Förutom att dessa onödiga larm medför ett avbrott i vår verksamhet, så kan det även få till följd att samhällets resurser finns på fel plats när en olycka inträffar. Utryckningskörningen innebär också en ökad risk för vår personal och för våra medtrafikanter.

Hårdare krav

En förutsättning för att få direktöverföra signal från en automatisk brandlarmsanläggning till räddningstjänsten, bör vara att man arbetar systematiskt med kvalitén på anläggningen.

Det förändringsarbetet som pågår just nu är följande: nya avtal, införandet av kvalitetsplan och förändrad nyckelhantering. Vad detta innebär kan du läsa mer om här nedanför.

Nya avtal

Med anledning av de förändringar som införs, har alla befintliga automatlarmsavtal sagts upp och tecknats om.

Kvalitetsplan för automatiska brandlarm

Information om de krav som räddningstjänsten ställer på anläggningsägaren finns i en kvalitetsplan. Huvuddragen i kvalitetsplanen är att anläggningsägare ska:

 • Antingen teckna serviceavtal med godkänd anläggarfirma, i vilket ska ingå utbyte av smutsiga detektorer och gemensamma åtgärder för utredning av onödiga larm, eller om denna kompetens finns inom den egna organisationen.
 • Underhålla och prova anläggningen fortlöpande enligt anläggarfirmans skötsel och underhållsinstruktioner vari månads- och kvartalsprov ingår.
 • Upprätta rutiner för uppföljning av onödiga larm.
 • Praktisera larmlagring på anläggningen och skapa en organisation för att kunna hantera larm.
 • Ovanstående ska dokumenteras som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Nyckelhantering

När ett avtal tecknas ska alla nycklar till automatlarmsobjektet förvaras i en brandnyckelbox avsedd för just detta ändamål. Brandnyckelboxen fästes i objektets fasad och är kopplad till det automatiska brandlarmet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

Det står inte ordagrant i lagen eller dess förordning att en insatsplan krävs men det kan vara ett sätt att uppnå en skälig nivå på brandskyddet. En insatsplan är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats i en komplex byggnad och det kan därmed motiveras att det ska krävas för vissa typer av byggnader.

En insatsplan kan variera beroende på vilken anläggning det gäller men några viktiga punkter kan vara:

Observera att nedanstående lista endast är exempel och att det kan finnas fler viktiga punkter att ha med i en insatsplanering.

 • Situationsplan: En karta över anläggningen där körvägar och viktiga objekt är utmärkta
 • Viktig information: Speciellt viktiga faktorer för anläggningen
 • Kontaktuppgifter
 • Anläggningen: information om hur anläggningen ser ut och viktiga funktioner som kan komma att beröra räddningstjänsten
 • Moment: Information om speciella moment som räddningstjänsten kan behöva utföra, exempelvis avstängning av gas, takluckor eller vattenförsörjning
 • Övrig information: Exempelvis restvärden, miljöintressen och information om kemikalier

Senast uppdaterad 23 september, 2020