Bensinstation

Både fastighetsägare och verksamhetsansvarig delar på ansvaret för brandskyddet. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas.

En bensinstation som hanterar brandfarlig vara är en tillståndspliktig verksamhet och ska således ha minst en föreståndare. Det är den som är tillståndshavare, dvs. VD eller annan person med rätt att teckna firman, som ska utse föreståndare. Föreståndaren har i sin tur i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Det förutsätter kunskap om de brandfarliga varornas egenskaper, anläggningen i fråga och lagstiftningens krav. I en verksamhet har alltid tillståndshavaren grundansvaret, men föreståndarens uppgift medför också ett visst ansvar för hanteringen av brandfarlig vara.

För bensinstationer krävs också en utredning om risker. Det primära syftet med riskanalysen är att tjäna som underlag vid bedömningen om vilken beredskap som behöver upprätthållas för anläggningen.

Mer information

I dokumentet "Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer" hittar du mer information. Dokumentet hittar du under informationsmaterial.

Informationsmaterial

Här har vi samlat allt informationsmaterial som handlar om att förebygga olyckor.

Läs mer

Blanketter

Här hittar du alla våra tillståndsansökningar och blanketter.

Läs mer