Brandfarlig & explosiv vara

Gästrike Räddningstjänst sköter tillståndshanteringen inom förbundets medlemskommuner Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Vi är även den myndighet som utövar tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Längst ner på sidan hittar du ansökningar och informationsamaterial.  

Vad är en brandfarlig vara?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor:

Brandfarliga gaser

Hit hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20°C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Brandfarliga vätskor omfattar alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit.

Brandreaktiva varor

Hit hör väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Tillstånd

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera. Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling: MSBFS 2013:3 

Hur söker jag tillstånd?

Du söker tillstånd genom att fylla i blanketten för anmälan som finns längst ned på denna sida. För att vi ska kunna hantera din ansökan är det viktigt att den är komplett. Det innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering av brandfarlig vara. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder av den brandfarliga varan, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. 

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.  

Avgift för tillstånd

Avgiften för tillstånd varierar för olika ärenden. Avgift tas ut även för ärenden som avslås, återkallas eller avvisas. Här nedanför hittar du vår prislista. 

Anmälan av föreståndare

En tillståndspliktig verksamhet är enligt lag skyldig att utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Anmälan av föreståndare ska lämnas till Gästrike Räddningstjänst senast innan hanteringen påbörjas.  

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd för hantering av brandfarlig vara, så är det Gästrike Räddningstjänst som genomför regelbunden tillsyn av din verksamhet. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Brandfarlig vara i skolan

Vissa skolor hanterar brandfarlig gas (gasol, vätgas, acetylen m.fl.) som används i utbildningssyfte i t ex, slöjd-, kemi- och fysikundervisningen. Om brandfarlig gas hanteras i skolan krävs det tillstånd. Brandfarlig vätska kan också ingå som en del i undervisningen. Hanterar skolan enbart brandfarlig vätska, krävs det tillstånd endast om den totala mängden överstiger 100 liter. Oavsett om tillstånd krävs eller inte ska förvaring och hantering ske på ett betryggande sätt. I en skola är det exempelvis skolans namn som ska anges.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Den som ska fylla i och ansvarar för innehållet i ansökan är rektorn i skolan. Se under rubriken tillstånd för hantering av brandfarlig vara för att hitta en ansökningsblankett.

Nedan finns mer information om brandfarlig vara i skolan.

Här kan du ladda ner MSB:s broschyr om hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Frågor

Har du frågor om hantering och förvaring av brandfarliga varor, är du välkommen att kontakta oss på räddningstjänsten. Kontakt oss

Mer information

Mer information finns också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara skickas till;

Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle

Dokument