Fastighetsägare

Ansvaret för brandskyddet ligger både hos den som äger en byggnad, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättföreningen, samt hos dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna. Lagen redogör inte för hur ansvarsuppdelningen ska göras, men lämpligen svarar fastighetsägaren för att reda ut vem av parterna som ska ansvara för de olika delarna i brandskyddet. Detta regleras förslagsvis i hyresavtal eller liknande, där även villkor avseende brandskyddet kan specificeras.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppnå detta är det också ägarens ansvar och skyldighet att kontinuerligt arbeta med och dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete, SBA.