Övriga farliga ämnen

Miljöfarlig verksamhet är användning av all mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön.

Vill du söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska du kontakta din kommun.

Vill du söka tillstånd för att hantera farliga ämnen, utöver brandfarliga och explosiva varor, eller transportera eller hantera avfall ska du kontakta Länsstyrelsen Gävleborg.

Vill du söka tillstånd för transport av farligt gods ska du kontakta Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.