Hotell

Inom hotell, pensionat och vandrarhem delas ansvaret för brandskyddet av såväl fastighetsägaren som av den verksamhetsansvarige. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är viktigt att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare klargörs. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas. För många byggnader ställs även krav på att lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Detta gäller:

  • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum 
  • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum 

Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.