Industri

Både fastighetsägare och verksamhetsansvarig delar på ansvaret för brandskyddet. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är viktigt att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare klargörs. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas. För vissa byggnader ställs även krav på att lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen; 

  • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt 
  • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m² 
  • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor 
  • Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallade Seveso-anläggningar 

Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.