Publika lokaler

Publika lokaler innefattar bland annat köpcenter, butiker, biografer, bibliotek, arenor, samlingslokaler, och andra byggnader eller anläggningar där allmänheten har tillträde.

Både fastighetsägare och verksamhetsansvarig delar på ansvaret för brandskyddet. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är viktigt att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare klargörs. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas. För många byggnader och anläggningar ställs även krav på att lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Detta gäller: 

  • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer
  • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak 

Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet. För eventuell hantering av brandfarliga varor krävs också att verksamheten söker särskilt tillstånd.