Skola & barnomsorg

Inom skolor och förskolor delas ansvaret för brandskyddet av såväl fastighetsägaren som rektorn eller förskolechefen. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Det är viktigt att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare klargörs. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas. I vissa fall ställs det även krav på att byggnadsägaren lämnar en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Detta gäller: 

  • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan 
  • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt 

Det är då byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.