Vårdanläggningar

Inom anläggningar för vård och omsorg delas ansvaret för brandskyddet av såväl fastighetsägare som av den verksamhetsansvarige. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär ansvaret en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Det är viktigt att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare klargörs. För att uppfylla kraven på brandskyddet skall bland annat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kontinuerligt bedrivas. För vissa byggnader ställs även krav på att en skriftlig redogörelse över brandskyddet lämnas in till kommunen. Detta gäller: 

  • Inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning 
  • Låsta institutioner och anstalter  

Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet. Den verksamhetsansvarige ansvarar också för att all personal är väl insatta i rutiner för händelse av brand, som exempelvis utrymning av sängburna patienter.