#metoo och #larmetgår - vad händer nu?

24 april, 2018, KL 14:09

Metoo-uppropen​ som startade under hösten 2017 synliggör hur kvinnor världen över utsätts för trakasserier på ett fullständigt oacceptabelt sätt. #metoo och alla andra upprop kopplade till detta visar att sexuella övergrepp, trakasserier, kränkningar och maktmissbruk finns överallt i samhället. Under hashtagen #larmetgår läser vi hemska vittnesmål och exempel även från räddningstjänsten.

Frågan är vad som händer nu? 

- Ingen bransch eller arbetsplats kan svära sig fri från händelser som beskrivs i uppropet #metoo och det gäller att vara medveten om att det kan hända även hos oss. Genom att inte blunda och istället prata om ämnet på alla nivåer och alla avdelningar vill vi skapa en arbetsplats där kollegor är observanta och reagerar när människor utsätts för kränkningar, säger Nestor Wallberg, förbundschef, Gästrike Räddningstjänst.

Hos Gästrike Räddningstjänst gäller nolltolerans mot all form av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier då det står i direkt motsats till det vi vill ha - en inkluderande kultur där olikheter tas tillvara. Gästrike räddningstjänst tar inkomna anmälningar på allvar och samtliga utreds.  

En enig ledning som för diskussionen vidare i organisationen

Sedan hösten 2017 har frågor med utgångspunkt i uppropen kontinuerligt diskuterats inom förbundet. Under chefsdagen i mars, där alla i ledande funktioner inom förbundet var inbjudna, stod #metoo och #larmetgår på agendan och det fördes viktiga diskussioner i alla samtalsgrupper. Ledningen är enig om att sexuella trakasserier inte får förekomma på vår arbetsplats och diskussionerna handlade mycket om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot diskrimineringar, kränkningar och trakasserier.

Återkoppling till direktionen

- För att skapa en arbetsplats där alla mår bra och känner sig trygga gäller det att lyfta och våga sätta fokus på frågor som #metoo.  Det är också viktigt att vi jobbar långsiktigt och kontinuerligt i alla led med vårt förebyggande arbetsmiljöarbete säger Frida Wikström, HR-chef, som vid senaste direktionsmötet lyfte frågan och tog diskussionen även med direktionens politiker.