Anslagstavla

Det här är Gästrike Räddningstjänst officiella anslagstavla. Här publiceras information om direktionens sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll och information om hur ett beslut överklagas.

Läs mer om vår direktion.


 

 Förbundsdirektionens sammanträdesdagar 2024

 

Genomförda sammanträden

23 februari

26 april

31 maj

Kommande sammanträdesdagar

27 september

25 oktober

29 november

 

 

 Tillkännagivanden

Justerat protokoll

Direktionssammanträde, 31 maj 2024

Publicerat

2024-06-03

Dokument

Öppna protokollet

 


Se tidigare protokoll.


Överklaga beslut inom Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Överklagande gällande beslut inom Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, kan endast göras av den som beslutet berör. I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och hur beslutet önskas ändras. Överklagan skickas skriftligen till Gästrike Räddningstjänst, antingen digitalt via e-post till gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller utskrivet med posten till:

Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle

Överklagan ska vara inkommen inom tre veckor från att beslutet delgavs. Om överklagandet har kommit in i rätt tid till oss skickas den vidare till länsstyrelsen för prövning.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som Gästrike Räddningstjänsts direktion har tagit är felaktigt, som inte omfattas av LSO eller LBE, kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det.

Vad ska överklagande innehålla?

  • Vilket beslut du vill överklaga.
  • Vilket eller vilka fel du tycker har gjorts.
  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
  • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på vår webbplats. Datum står angivet intill anslaget. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Vart ska överklagandet skickas?

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45,
791 21 Falun

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar i Gästrike Räddningstjänst kommunalförbund har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. Medlemmar i förbundet är Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 13 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. www.riksdagen.se

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten. www.domstol.se


Senast uppdaterad 3 juni, 2024