Vårt uppdrag

Gästrike Räddningstjänst uppdrag regleras av Lag om skydd mot olyckor, LSO, och en förbundsordning som finns upprättad mellan Gästrike Räddningstjänst och medlemskommunerna.

Enligt LSO ska kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Gästrike Räddningstjänst har enligt förbundsordningen ansvar att förebygga bränder och arbeta med räddningstjänst. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram beskriver dessa ansvarsområden. Handlingsprogrammet kan begäras ut som allmän handling efter sekretessgranskning.

Förebyggande arbete

Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra eller minska sannolikheten för att bränder ska inträffa. I det arbetet ingår att informera medborgarna om vad de själva kan göra för att minimera konsekvenserna vid bränder.

Vårt förebyggande arbete är indelat i fem områden.

  • Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
  • Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
  • Råd, information och utbildning     
  • Stöd till andra myndigheter
  • Tillstånd och tillsyn enlig lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Operativ verksamhet

När det som inte ska hända ändå händer, hjälper vi till med räddnings- och skadeavhjälpande arbete. Huvudfokus är att genomföra räddningsinsatser på ett effektivt sätt inom godtagbar tid samt att skapa mervärde för de drabbade. 

Den enskilde har ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. Den enskilde ska i skälig omfattning vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när den enskilde inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa. Kostnader för räddningstjänst bekostas av stat eller kommun och får inte belasta den enskilde. För att det ska vara motiverat att staten eller kommunen ska ansvara för en räddningsinsats måste vissa kriterier vara uppfyllda. I 1 kap. 2 § LSO anges rådande kriterier:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • omständigheterna i övrigt 

Alla fyra kriterierna måste vara uppfyllda för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas. 

Efter avslutad räddningstjänstinsats genomför vi brand- och olycksundersökningar för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka. Vi utvärderar även räddningsinsatserna för att förbättra rutiner, arbetssätt och lära av inträffade händelser.

Service och underhåll

Automatiska brandlarm

Flera verksamheter har automatiskt brandlarm som syftar till att skydda människor och egendom. Genom en tidig upptäckt av brand, finns goda förutsättningar för att människor ska hinna utrymma lokalen och för att vidta åtgärder för att kunna begränsa branden. Gästrike Räddningstjänst medger att aktivering av automatiska brandlarm överförs till räddningstjänsten som agerar på larmet.

För att Gästrike Räddningstjänst ska genomföra kontroll av aktiverade automatiska brandlarm krävs avtal mellan Gästrike Räddningstjänst och anläggningsägaren till det automatiska brandlarmanläggningen.

Automatiska brandlarm

Utbildningar 

Vi anordnar olika utbildningar inom områden som brandsäkerhet och sjukvård. Exempel på utbildningar är: Allmän brandkunskap, Brandskyddsansvarig, Brandskyddsombud och hjärt- och lungräddning, HLR. Vi hjälper även till med planläggning och genomförande av utrymningsövningar inom olika slags verksamheter.

Våra utbildningar

Övrig verksamhet

Studiebesök

I mån av tid tar vi emot grupper för studiebesök på våra brandstationer. Vill du och din klass eller förening komma på studiebesök hos oss, så är du välkommen att kontakta styrkeledarna på respektive station. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uthyrning av flytvästar

På brandstationen i Gävle finns det möjlighet att hyra flytvästar till en kostnad av 20 kronor. Du får hyra flytvästen i max 7 dagar. Vi har flytvästar för alla åldrar och vikter, från tre kilo och uppåt. Boka flytvästar på vår webbplats.


Senast uppdaterad 8 mars, 2023