Vårt uppdrag

Inom våra medlemskommuner ska vi skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.

"Lag om skydd mot olyckor" (LSO)

Vår verksamhet, liksom alla andra räddningstjänster i Sverige, regleras och styrs av "Lag om skydd mot olyckor" (LSO). Enligt lagen ska räddningstjänsten ha ett handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten.

Handlingsprogrammet innefattar de tre huvudområdena - förebyggande, räddning/skadehjälpande och efterföljande. Dokumentet antas av vår förbundsdirektion.

Både "Lag om skydd mot olyckor" och vårt handlingsprogram, finns att läsa här: 

Förebyggande arbete

I förbundets förebyggande arbete inriktas verksamheten på att förhindra eller att minska sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Exempelvis bedriver vi ett flertal brand- och säkerhetsutbildningar och ger information i brand och säkerhet till allmänhet, företag och skolor.

Varje år besöker vi ett stort antal förskolor, skolor och företag, för att berätta om vårt arbete och lära ut brandkunskap. Skol- och förskoleklasser gör också ofta studiebesök på våra brandstationer, möten som är en viktig del i vårt förebyggande arbete. Längst ner på den här sidan kan du läsa mer om hur du gör för att boka ett studiebesök på någon av våra stationer. 

För att minska sannolikheten för olyckor arbetar vi bland annat med risk- och sårbarhetsanalyser samt tillsyn och kontroll av säkerheten i våra fem medlemskommuner. Vi deltar även i samhällsplaneringen genom att ge våra synpunkter på bygglov och detaljplaner ur ett säkerhetsperspektiv.

Räddning/Skadehjälpande

Verksamheten i det skadehjälpande skedet, inriktats inte bara på att hantera själva räddningsinsatsen då olyckan har inträffat, utan också på hur den ska genomföras på mest optimala sätt, med rätt metoder och utrustning. Våra medarbetare inom den här avdelningen, arbetar bland annat med att planera och genomföra övningar och utbildningar för våra brandmän och ser till att vi har rätt utrustning och material i våra brandbilar.

Efterföljande arbete

Efter avslutad räddningstjänstinsats är Gästrike Räddningstjänst skyldig att undersöka en inträffad olycka, samt att analysera alla inträffade dödsolyckor. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka.  Vi skriver även sakkunnigutlåtanden till polisen, som exempelvis kan används vid en eventuell rättegång. I det efterföljande arbetet återkopplar vi även erfarenheter och lärdomar från en insats till vår egen personal, för att ständigt förbättra våra egna rutiner.

Service och underhåll

Automatlarmskontroll och skötsel av anläggning
Gästrike Räddningstjänst utför kontroll och skötsel av automatlarmsanläggningar, enligt RUS 110:7 samt kontrollerar inkomna fellarm.

Service och kontroll av brandsläckningsmateriel 
Vi utför service och funktionskontroll på brandsläckningsmateriel som handbrandsläckare och slangskåp inom kommunal verksamhet. Kontrollen sker enligt branschorganisationen Svebras rekommendationer.

Utbildningar 

Gästrike Räddningstjänst anordnar varje år ett stort antal olika utbildningar inom områden som brand, säkerhet och sjukvård. Exempel på utbildningar är; Heta arbeten, Först hjälpen, Brandskyddsansvarig samt olika ledningsspel. Vi hjälper även till med planläggning och genomförande av utrymningsövningar inom olika slags verksamheter.

Våra utbildningar

Övrig verksamhet

Studiebesök

I mån av tid tar vi emot grupper för studiebesök på våra brandstationer. Vill du och din klass eller förening komma på studiebesök hos oss, så är du välkommen att kontakta styrkeledarna på respektive station. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uthyrning av flytvästar

På brandstationen i Gävle finns det möjlighet att hyra flytvästar till en kostnad av 20 kronor. Du får hyra flytvästen i max 7 dagar. Vi har flytvästar för alla åldrar och vikter, från tre kilo och uppåt. Boka flytvästar på vår webbplats.