Samråd med allmänheten om kommunal plan för räddningsinsats

01 augusti, 2023, KL 09:29

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats för:

 • verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
 • riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och 
 • verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Den kommunala planen för räddningsinsats beskriver övergripande Gästrike Räddningstjänst organisation, hur räddningsinsatser ska genomföras, hur räddningstjänsten larmas och hur allmänheten ska informeras eller varnas.

Inom Gästrike Räddningstjänsts geografiska område finns tolv verksamheter där det ställs krav på kommunal plan för räddningsinsats. De är:

 • Gävle hamn AB, Gävle kommun
 • St1 Sverige AB, Gävle kommun
 • St1 Sverige AB, Gävle kommun
 • Boliden Mineral AB, Gävle kommun
 • Almer Oil & Chemical Storage AB, Gävle kommun
 • OK/Q8 AB, Gävle kommun
 • Preem AB, Gävle kommun
 • Inter Terminals Sweden AB, Gävle kommun
 • Billerud Skog & Industri AB, Gävle kommun
 • Alleima AB, Sandviken kommun
 • Ovako Sweden AB, Hofors kommun
 • Stora Enso Pulp AB, Älvkarleby kommun

Här kan du läsa planen i sin helhet: Kommunal plan för räddningsinsats (pdf)

Allmänhetens möjlighet att inkomma med synpunkter på planen

Allmänheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på kommunal plan för räddningsinsats. Synpunkter lämnas via e-post till gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se, märk meddelandet med diarienummer 2023-000570.

Synpunkter ska ha inkommit senast 2023-08-22 för att beaktas. Du som lämnar synpunkter på planen kommer inte att få enskild återkoppling på hur dina synpunkter har hanterats.