Skriftlig redogörelse för brandskyddet

26 januari, 2021, KL 11:00

Fram till den 1 januari 2021 fanns det i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Det kravet är nu borttaget ur lagen.

Ansvaret för brandskyddet kvarstår

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

På MSB:s webbplats hittar du mer information om förändringar i LSO.