Efter en olycka

Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. De vanligaste typerna av olyckor som vi rycker ut på är bränder och trafikolyckor. Därför vet vi att när man just har drabbats av en olycka, kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig och vilka man bör kontakta.

För att underlätta för dig som råkat ut för något av detta, har vi här sammanställt information som kan vara bra att känna till, samt telefonnummer där du kan få hjälp att bearbeta det du just varit med om.

Ring ditt försäkringsbolag

Oavsett vilken typ av olycka du råkat ut för, är det viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått vid olyckan, så väl materiella skador som personskador.

Trafikolycka

Om du har varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet, ska du förutom ditt försäkringsbolag, även kontakta Trafikförsäkringsföreningen, telefonnummer 08-522 782 00, som reglerar denna typ av trafikskador. 

Personskador

Räddningstjänsten främsta uppgift vid en trafikolycka är att omhänderta skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan detta ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi är tvungna att klippa upp taket på en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade. Vi gör även bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. För att göra olycksplatsen så säkert som möjligt, både för de skadade samt för våra egna medarbetare, spärrar vi alltid av området vid pågående räddningsarbete.

Vid trafikolyckor med dödlig utgång gör alltid Trafikverket, räddningstjänst och polis en utredning. Det gör man för att hitta eventuella förebyggande åtgärder, för att förhindra att liknande olyckor ska kunna inträffa igen.

Bärgningsbil

Om ditt fordon har skador som gör att det måste bärgas från platsen, och om polis inte är närvarande, ska du ringa det bärgningslarmsnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgningsbil.

Efter avslutad insats

Efter varje genomförd räddningsinsats sammanställer räddningstjänsten alltid insatsen i en insatsrapport, en så kallad grundläggande olycksutredning. Vid större incidenter fördjupas olycksundersökningen i en utökad eller fördjupad olycksutredning.

Samtliga dödsolyckor som inträffar i vårt område utreds och analyseras alltid. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka. En insatsrapport är en offentlig handling. I vissa fall kan dock rapporten sekretessgranskas, för att skydda inblandade identiteter, organisationer eller företag.  

Brand

Efter en brand kan det uppstå många frågor och det kan vara svårt att ta till sig den informationen man får direkt på platsen. Här nedan försöker vi ge svar på några av de vanligaste frågorna som brukar uppstå efter en brand.

Hur mår du? Uppsök sjukvård om du känner dig dålig. Där kan du få hjälp om du behöver samtala med någon, eller om du har fått i dig rök och känner obehag.

Försäkring

Bor du i hyreshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Denna täcker de skador som blivit på byggnaden. Dina privata ägodelar är däremot försäkrade om du har tecknat en hemförsäkring. En självrisk tillkommer dock alltid, även om det inte är du som har orsakat skadan. Detta gäller även om skadan inträffat i ditt garage, vind- eller källarförråd. Saknar du hemförsäkring får du själv stå för alla kostnader. Om det är du som äger fastigheten, prata då med restvärdesledaren eller ta direktkontakt med ditt försäkringsbolag.

Restvärdesräddning

När branden är släckt och människor inte längre är i fara, påbörjas vid behov en restvärdesräddning i din bostad. Detta genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått i samband med branden. Räddningstjänstens personal gör det första restvärdesarbetet genom att vädra ut röklukt och suga upp släckvatten. Räddningsledaren är skyldig att informera fastighetsägaren vid en olycka. Om branden är omfattande tillkallar räddningsledaren en restvärdesledare. Denna representerar försäkringsbolagen och hjälper dig i det akuta skedet med att bl.a. ta tillvara egendom som kan räddas, kalla in saneringsföretag samt att ordna bevakning av din bostad. Restvärdesledaren försöker rädda så mycket som möjligt av dina tillhörigheter, vilket t ex kan innebära att de kläs in i plast eller flyttas från din bostad. Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Om du inte har någon hemförsäkring, kan restvärdesledaren lämna besked om kostnader för en eventuell sanering. När det akuta restvärdesarbetet är utfört, är det du själv eller ägaren till fastigheten som du bor i, som ansvarar för eventuell bevakning av fastigheten.

Om du inte kan bo kvar i din bostad

Har du inte möjlighet att bo kvar i din bostad efter en brand och inte själv kan ordna ett tillfälligt boende hos exempelvis släkt eller vänner, kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag. Saknar du hemförsäkring kan socialtjänsten i din kommun hjälpa till med övernattning och mat. Socialtjänsten kontaktar du via kommunens växel, se telefonnummer längst ner på den här sidan. Du kan också be oss på räddningstjänsten om hjälp att ringa.

Dina ägodelar som har räddats undan branden kommer att saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar. Om du lämnar din bostad, exempelvis för att tillfälligt bo någon annanstans, lämna då ett telefonnummer där polis, restvärdesledare eller försäkringsbolag kan nå dig.

Om din bostad är avspärrad

Om polisen inte kan utesluta att det ligger ett brott bakom branden, kan de behöva göra en teknisk undersökning av brandplatsen. Din bostad blir då avspärrad, för att förhindra att eventuella bevis försvinner eller förstörs. Ofta gör polisens tekniker undersökningen tillsammans med brandutredare från räddningstjänsten dagarna efter att branden inträffat. Då ditt hem är avspärrat får du inte ta med dig något från bostaden utan att först rådfråga polis eller restvärdespersonal.

Om du som privatperson har tips om iakttagelser vid en misstänkt brand, ska du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Räddningstjänstens uppdrag efter avslutad insats

Räddningstjänsten är till för akuta händelser. När det inte längre föreligger någon överhängande fara för människor, egendom eller miljö vid en brandplats, överlämnas ansvaret för efterbevakning av området till fastighetsägaren eller innehavaren. Denna ska då bevaka brandplatsen så att branden inte tar sig igen.

Efter varje genomförd räddningsinsats, sammanställer räddningstjänsten alltid insatsen i en insatsrapport, en så kallad grundläggande olycksutredning. Vid större incidenter fördjupas olycksundersökningen i en utökad eller fördjupad olycksutredning.

Samtliga dödsolyckor som inträffar i vårt område utreds och analyseras alltid. Detta för att kunna klarlägga orsaker och förlopp vid en olycka. En insatsrapport är en offentlig handling. I vissa fall kan dock rapporten sekretessgranskas, för att skydda inblandade identiteter, organisationer eller företag.

Behöver du någon att tala med?

När man har varit med om eller bevittnat en olycka, är det naturligt med en efterföljande psykisk reaktion. Om du som privatperson känner behov av att prata med någon, finns ett flertal professionella organisationer att kontakta. Här nedan finner du deras kontaktuppgifter. Samtliga jourtelefoner är kostnadsfria att ringa till, du betalar endast samtalskostnaden.

Vid en olycka med många drabbade, har räddningsledare eller polis även möjlighet att kalla in kommunens POSOM-grupp, som tillhandahåller akut krisstöd och hjälp med krisbearbetning.

Om du som olycksdrabbad har behov av att prata med någon av oss från räddningstjänsten, ställer vi naturligtvis gärna upp, se våra kontaktuppgifter här nedanför.

Jourhavande medmänniska

Telefonnummer 08-702 16 80 Jourhavande medmänniska tar emot samtal som bland annat handlar om ensamhet, sorg och sjukdom. Telefonjouren har öppet varje natt året om klockan 21-06.

www.jourhavande-medmanniska.com

Jourhavande präst

Telefonnummer 112 Jourhavande präst når du genom att ringa 112. Du får då tala med en präst från Svenska Kyrkan, som har särskild utbildning för att tjänstgöra i jouren. Telefonjouren är öppen varje dag mellan klockan 21.00 - 06.00.

www.svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter för råd och stöd vid en kris

Vi har samlat fler kontaktuppgifter för råd och stöd vid en kris på den här sidan: Råd och stöd vid en kris (gastrikeraddningstjanst.se)

Övriga kontaktuppgifter

Sjukvårdsupplysningen

Telefonnummer 1177

www.1177.se

Trafikförsäkringsföreningen

Telefonnummer 08-522 782 00

www.tff.se

Polisen

Telefonnummer 114 14

www.polisen.se

Socialtjänsten

Gävle kommun

Telefonnummer växel vardagar: 026-17 80 00

Övrig tid: 112, begär social beredskap

Hofors kommun

Telefonnummer växel vardagar: 0290-290 00

Ockelbo kommun

Telefonnummer växel vardagar: 0297- 555 67

Övrig tid: 112

Sandvikens kommun

Telefonnummer växel vardagar: 026-24 00 00

Älvkarleby kommun

Telefonnummer växel vardagar: 026-830 00

Social jour måndag-torsdag klockan 16-01, fredag-söndag klockan 14-01 telefonnummer 018-15 00 00 eller 112. Under tiden klockan 01-08 finns beredskap som avropas via polis. 


Senast uppdaterad 17 mars, 2023