Farlig verksamhet

En verksamhet som av Länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön klassas som en farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Vid de här anläggningarna ställs det krav på att ägaren eller verksamhetsutövaren håller eller bekostar en skälig beredskap, som komplement till kommunens beredskap för en eventuell räddningsinsats vid anläggningen. Ägaren eller verksamhetsutövaren är också skyldig att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador från olyckor. Bland dessa åtgärder ingår bland annat att kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Skriftlig redogörelse

För alla farliga verksamheter ställs även krav på att lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en sådan redogörelse lämnas in, men nyttjanderättshavaren måste också se till att förse ägaren med de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Skyldighet att analysera risker

Det är även verksamhetsutövarens skyldighet att analysera riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det primära syftet med riskanalysen är att tjäna som underlag vid bedömningen om vilken beredskap som behöver upprätthållas vid anläggningen.

Rutiner vid olycka

Verksamhetsutövaren ska vid kännedom om en brand eller olycka (eller överhängande fara för sådan) varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Vid utsläpp eller överhängande fara för utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen ska verksamhetsutövaren även underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Anläggningens ägare eller verksamhetsutövare ska vid allvarliga olyckor eller tillbud omgående underrätta kommunen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Verksamhetsutövaren ska i förväg ha fastställda rutiner för underrättelse, varning och alarmering.

Kommunal plan för räddningsinsats

Vissa verksamheter som hanterar större mängder farliga kemikalier berörs även av Sevesolagstiftningen. Kommunen är skyldig att tillsammans med berörda företag ta fram en plan för hur räddningsinsatser ska genomföras. Respektive företag är även skyldiga att ge information till allmänheten om verksamheten, vilka risker produktionen innebär samt hur man ska bete sig om larmet går.

Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är även skyldig att samverka med den kommunala räddningstjänsten. Om mängden farliga ämnen som hanteras överstiger en särskild gränsnivå ställs också krav på att verksamheten tar fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbete mer detaljerat. 

  • Skriftlig redogörelse för brandskyddet
  • Sotning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tillsyn
  • Utbildning
  • Utrymning
  • Övriga farliga ämnen; farligt godstransporter, miljöfarlig verksamhet och hantering av farliga ämnen

 Kommunal plan för räddningsinsats

Information till allmänheten

Respektive företag är skyldig att ge information till allmänheten om verksamheten, vilka risker produktionen innebär samt hur man ska bete sig om larmet går. För dig som bor i närheten av någon av dessa anläggningar är det extra viktigt att ta del av denna information.
Här nedanför finns information om respektive verksamhet att ladda ner, det gör du genom att klicka på företagets namn. 

Mer information

Seveso, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Dokument


Senast uppdaterad 7 oktober, 2020