Brandfarlig & explosiv vara

Längst ner på sidan hittar du ansökningar och informationsamaterial.  


Skärpt kontroll över explosiva varor

Den 1 augusti 2021 kommer ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

Läs mer om skärpt kontroll över explosiva varor


Vad är en brandfarlig vara?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor:

Brandfarliga gaser

Hit hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20°C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Brandfarliga vätskor omfattar alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit.

Brandreaktiva varor

Hit hör väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Tillstånd

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera. Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor på MSB:s webbplats.

Hur söker jag tillstånd?

Du söker tillstånd genom att fylla i blanketten för anmälan som finns längst ned på denna sida. För att vi ska kunna hantera din ansökan är det viktigt att den är komplett. Det innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering av brandfarlig vara. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder av den brandfarliga varan, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. 
Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.  

Avgift för tillstånd

Avgiften för tillstånd varierar för olika ärenden. Avgift tas ut även för ärenden som avslås, återkallas eller avvisas.

Prislista

Anmälan av föreståndare

En tillståndspliktig verksamhet är enligt lag skyldig att utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Anmälan av föreståndare ska lämnas till Gästrike Räddningstjänst senast innan hanteringen påbörjas.  

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd för hantering av brandfarlig vara, så är det Gästrike Räddningstjänst som genomför regelbunden tillsyn av din verksamhet. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Brandfarlig vara i skolan

Vissa skolor hanterar brandfarlig gas (gasol, vätgas, acetylen m.fl.) som används i utbildningssyfte i t ex, slöjd-, kemi- och fysikundervisningen. Om brandfarlig gas hanteras i skolan krävs det tillstånd. Brandfarlig vätska kan också ingå som en del i undervisningen. Hanterar skolan enbart brandfarlig vätska, krävs det tillstånd endast om den totala mängden överstiger 100 liter. Oavsett om tillstånd krävs eller inte ska förvaring och hantering ske på ett betryggande sätt. I en skola är det exempelvis skolans namn som ska anges.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Den som ska fylla i och ansvarar för innehållet i ansökan är rektorn i skolan.

Skicka in ansökan

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara skickas till:

Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle

Frågor

Har du frågor om hantering och förvaring av brandfarliga varor, är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss

Mer information

På MSB:s webbplats finns mer information om brandfarligt och explosivt .

Dokument


Senast uppdaterad 29 maj, 2023