Tillsyn

För att kontrollera att alla krav på brandskyddet följs, enligt "Lag om skydd mot olyckor" samt "Lag om brandfarliga och explosiva varor", utför Gästrike Räddningstjänst tillsyn på olika verksamheter.

En tillsyn innebär att en person från oss kommer och besöker en verksamhet/byggnad och gör en bedömning om huruvida brandskyddet är tillräckligt eller inte. Efter besöket kommer tillsynsförättaren besluta om brandskyddet är okej eller om det krävs förbättringar. Vid mindre brister kan tillsynsförättaren och representanten från den tillsynade verksamheten/byggnaden komma överens om vilka förbättringar som krävs, detta följs då upp av ett ytterligare besök eller någon annan form av intyg. Om det krävs stora förbättringar kan ett föreläggande eller förbud utfärdas som även kan förenas med vite.

Vid tillsynsbesöket har vi rätt (enligt Lagen om skydd mot olyckor) att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar och även handlingar och andra upplysningar som behövs för tillsynen. 

Regelbunden tillsyn LBE

Tillsynen utförs på plats på objekt med tillstånd enligt LBE och utgörs av kontroll av tillstånd, dokumentation och rutiner samt en besiktning av utrustning kring den brandfarliga varan.  

Handlingsprogramanpassad tillsyn enligt LSO 2 kap 2 §

Tillsynen utförs på plats på objekt som berörs av krav på inlämnande av skriftlig redogörelse av brandskyddet och utgörs av kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och besiktning av lokalerna.  

Samplanerad tillsyn LBE och LSO

Vid objekt som både berörs av krav på inlämnande av skriftlig redogörelse av brandskyddet och som har tillstånd enligt LBE eftersträvas att tillsynen genomförs efter båda lagstiftningarna vid samma tillfälle.  

Systemtillsyn enligt LSO 2 kap 2 §

Utförs mot organisationer som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare vid flera objekt som berörs av krav på inlämnande av skriftlig redogörelse av brandskyddet eller SRV:s allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande. Tillsynen utgörs av en kontroll av att det finns rutiner och organisation inom organisationen för att säkerställa att ett skäligt skydd mot olyckor uppnås vid samtliga objekt.  

Händelsebaserad tillsyn enligt LSO eller LBE

Då Gästrike Räddningstjänst, exempelvis genom tips från allmänheten eller uppföljning av inträffade olyckor, får information som tyder på att det kan finnas brister i skyddet mot olyckor kan en händelsebaserad tillsyn genomföras. Metoderna för hur händelsebaserade tillsyner genomförs varierar utefter syftet med tillsynen. Innan en händelsebaserad tillsyn genomförs ska det vara förankrat hos Gästrike räddningstjänsts räddningschef eller dennes ersättare.  

Tillsyn enligt LSO 2 kap 4 §

Utgörs av att kontrollera att verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheter vid farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4 § i skälig omfattning analyserat riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor och miljön och att det finns en skälig beredskap med personal och utrustning och att andra nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra eller begränsa skador.

Gästrike Räddningstjänst medverkar även då Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket utför tillsyn enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

Avgifter

Då räddningstjänsten utför en tillsyn på en verksamhet utgår en avgift. Avgift baseras på vilken typ av tillsyn som har utförts.

Prislista


Senast uppdaterad 24 september, 2020