Nybyggnation

De aktuella frågeställningarna kring brandskydd i byggprocessen gäller byggprocessens samtliga skeden, från projektering via byggfasen fram till förvaltningsskedet.

Det viktigaste regelverket som styr brandskyddet vid byggnation är Boverkets byggregler. Det yttersta ansvaret för brandskyddsfrågorna ligger hos byggherren, det vill säga beställaren. Men själva brandskyddsarbetet delegeras ofta till byggentreprenören. Det innebär att både byggherre och entreprenör bör ha grundläggande kunskaper om brandskydd.

Räddningstjänsten hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns. Räddningstjänsten kommer däremot i kontakt med byggprocessen i projekteringsfasen genom granskning av brandskyddsdokumentationen. Brandskyddet ska uppfylla krav på byggnadstekniskt brandskydd enligt Boverkets byggregler.

Framkomlighet

För att kunna säkerställa att vi har möjlighet att utföra en räddningsinsats är det viktigt att det finns framkomlighet för våra räddningsfordon.

I Boverkets byggregler står det:

"Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredställande säkerhet”, ”Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser". 

Räddningsväg

Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga fordon.

Räddningsvägar ska vara utformade enligt följande:

  • Körbanebredd minst 3.0 m och vertikalradien minst 50 m
  • Minst 4 m fri höjd
  • Tåla axeltrycket 100 kN
  • Hårdgjort ytlager
  • Högsta längslutning om 8 % och högsta tvärfall om 2 %
  • Vinterväghållas

Mer information

Läs mer om brandskydd på byggarbetsplats på Brandskyddsföreningens webbplats.

Dokument


Senast uppdaterad 29 september, 2020