Sotning

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata moment: sotning och brandskyddskontroll. Vanligtvis genomförs sotning och brandskyddskontroll vid två separata tillfällen.

Räddningstjänstens ansvar

Gästrike Räddningstjänst ansvarar genom lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning i våra fem medlemskommuner: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Vi har avtal med enskilda entreprenörer som tilldelats ett geografiskt område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll.

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner

Telefonnummer: 026-27 15 00

Webbplats: Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB  

Gävle och Älvkarleby kommuner 

Telefonnummer: 026-62 03 32

Webbplats: Sotningsväsendet i Gävle AB  

Om sotning

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt, det vill säga om en brand i en im-/rökkanal skulle uppstå ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som räddningstjänsten upphandlat och utfärdat delegation till.

Avgifter

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll är beslutade av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner.  Avgifterna gäller i Gävle, Sandvikens, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.

Du hittar avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i vår prislista.

Tillstånd för privatpersoner för egensotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor, har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos oss på räddningstjänsten först.

Tillståndsansökan

Du ansöker digitalt via vårt webbformulär och signerar din ansökan med BankID. Om du saknar BankID kan du skicka in din ansökan via blankett.

Ansökan om egensotning

Frister

För de vanligaste objekten gäller särskilda frister för hur ofta ett objekt ska genomgå brandskyddskontroll.

Frister sotning

Frister brandskyddskontroll

Frågor

Har du frågor angående sotning och sotningstillstånd, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Mer information

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om sotning och brandskyddskontroll, lagstiftningen, generell information om taxor och frister.

Dokument


Senast uppdaterad 1 juni, 2023