Utrymning

Det finns olika faktorer som påverkar hur en utrymning sker i en byggnad eller anläggning. Fyra punkter som är viktiga är:

  • Personerna i byggnaden eller anläggningen.
  • Byggnadens eller anläggningens utformning.
  • Branden.
  • Räddningstjänsten.   

Personerna i byggnaden eller anläggningen

En utrymning går givetvis fortfarare om det finns färre personer i byggnaden som ska utrymmas. Det kan exempelvis uppstå köbildning om det är väldigt många människor som ska ta sig ut genom samma utgång. 

Det finns också människor som, av olika anledningar, inte kan utrymma på egen hand. Det kan handla om begränsad förmåga att röra sig, gånghastighet, personer som är inlåsta, hörsel- eller synnedsättning etc. I dessa fall är det oerhört viktigt att det finns en organisation som klarar av att hjälpa dessa människor att utrymma men också att byggnadens brandskydd är anpassat för detta. 

I byggnader med väldigt många människor kan utrymning också försvåras på grund av människors osäkerhet och okunskap om exempelvis hur man tar sig ut. Detta underlättas genom exempelvis tydliga markeringar mot nödutgångar, utrymningslarm och/eller att det finns utrymningsledare som ansvarar för att utrymningen går bra till.

Byggnadens eller anläggningens utformning

I en större byggnad kan det vara svårt att orientera sig och snabbt ta sig ut. Det kan också vara så att avstånden är långa vilket medför att det tar lång tid att ta sig ut. För att underlätta utrymningssituationen i sådana byggnader är det viktigt med vägledande markeringar som visar hur man tar sig ut, att det finns tillräcklig belysning (även vid strömbortfall), att utrymningsvägar och dörrar är lätta att hitta och ta sig igenom samt att det finns brand- och utrymningslarm. 

Branden

Hur stor en brand är och vilka konsekvenser den kan innebära har stor betydelse i en utrymningssituation. Givetvis medför en stor brand att utrymningen kan försvåras på grund av exempelvis brandgaser (sikt) och värme. Ett sätt att minska risken för att branden försvårar utrymningen är brandcellsindelning, sprinkler, handbrandsläckare och brandlarm etc. Det är viktigt att personal i en byggnad är medvetna om hur brandskyddet är utformat samt var handbrandsläckare finns och hur de fungerar. Alla bränder är små till en början och de allra flesta kan i ett inledande skede hanteras med hjälp av en handbrandsläckare. 

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten åker på insatser när det behövs. Räddningstjänstens roll vid en utrymning kan vara att hjälpa folk ut via exempelvis fönster eller balkonger. Vid räddningstjänstens anländande är det viktigt att någon ansvarig tar kontakt för att ge information. Denna information kan exempelvis gälla om alla personer är ute, var det kan finnas människor kvar i byggnaden, om det finns några speciella risker i byggnaden (gasflaskor eller brandfarlig vätska) eller om det finns något som är speciellt värdefullt i byggnaden.  

Mer information

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om utrymning. Där finns det bland annat instruktioner på flera olika språk.


Senast uppdaterad 23 september, 2020