Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Det är den som äger fastigheten eller den som bedriver verksamheten i byggnaden, den så kallade nyttjanderättshavaren, som är ansvarig för brandskyddet. Denna är skyldig att kontinuerligt arbeta med och dokumentera sitt brandskyddsarbete. Detta arbete kallas för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och är mycket viktigt för att förhindra bränder och andra olyckor. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning beroende på byggnad.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan omfatta följande punkter:

  • Ansvar: Vem har ansvar för vad?
  • Organisation: Hur är verksamheten organiserad angående säkerhetsfrågor, exempelvis brand?
  • Utbildning: har personalen tillräcklig utbildning?
  • Rutiner och instruktioner: Finns det rutiner och instruktioner för att hantera ett nödläge?
  • Dokumentation av brandskyddet
  • Drift och underhåll: Underhålls det befintliga brandskyddet inom verksamheten?
  • Tillbudsrapportering: Rapporteras eventuella tillbud inom verksamheten?
  • Kontroll och uppföljning: Kontrolleras och uppföljs ovanstående punkter?

Mer information

Ansvar, systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse (MSB.se)


Senast uppdaterad 18 mars, 2021