Tillstånd

Inom räddningstjänsten hanterar vi flera olika typer av tillstånd: serveringstillstånd, tillstånd för uteservering, danstillstånd, evenemangstillstånd samt tillsånd för brandfarlig och explosiv vara.

Gästrike Räddningstjänst tar inga beslut angående serveringstillstånd, uteservering eller danstillstånd, men vi fungerar som en remissinstans. Det betyder att de ansvariga myndigheterna frågar oss om våra åsikter angående tillstånden. Gör vi bedömningen att brandskyddet inte är fullgott, kommer detta meddelas till den ansvariga myndigheten som då kan neka tillstånd till den sökande. 

Brandfarlig och explosiv vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Serveringstillstånd

I ärenden gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), kollar vi på lämpligheten i lokalen och på vilken organisation för nödlägen som finns. När bedömningen görs angående lämpligheten i lokalen kollar vi exempelvis på utrymningssäkerheten, släckredskap, brandcellsindelning och brandfarliga vara. Vi gör sedan en bedömning om det ansökta antalet personer är lämpligt i denna lokal. 

Tillstånd enligt ordningslagen

Tillstånd som kan ges enligt ordningslagen (1993:1617) är exempelvis offentlig tillställning, allmän sammankomst, begagnande av allmän plats, danstillstånd, eller olika idrottsarrangemang.

När någon söker tillstånd enligt ordningslagen kollar vi i räddningstjänsten på brandsäkerheten på platsen, hur organisationen för nödlägen fungerar, utrymningssäkerheten, framkomligheten för räddningsfordon, tillgängligheten, brandfarlig vara etc. Utifrån dessa punkter skapar vi oss en uppfattning med eventuella synpunkter som vi sedan skickar till ansvarig myndighet som får besluta om tillstånd. 

Avgifter

Då vi hanterar en tillståndsansökan för brandfarlig och explosiv vara utgår en avgift. Avgiften baseras på vilken typ av ansökan som gjorts.

Prislista


Senast uppdaterad 28 september, 2020